ஒரு இடத்தை
சுத்த படுத்தி விட்டு
அவன் அமரட்டுமென
தள்ளி அமர்கிறாள் அவள்!!