என்னவளின் விழி அழகிற்கு
ஈடாக இயலாததால் தான்
அவள்,
விழித்திருக்கும் போதெல்லாம்
மறைந்து விடுகிறது
மதி