பாலைவனதில் பூக்கும்
கள்ளி செடியும்
அழகுதான்
ஆனால் ரசிப்பது யார்…???