தேவதை எனதெதிரில்,
வரம் கேட்டால்
அளித்து விட்டு
மறைந்து விடுவாளோ என்று
மௌனமாய் நான்!