மை தீர்ந்தும் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறேன்,
நான் வாசித்தால் போதுமல்லவா???