கொழுந்து விட்டெரிந்தென் தேகம் சுடும் காமத்தீ
அடங்கும் உன் யோனிகுழி கசியும் ஒரு துளியால்!