எதுவும் பேசாமல்,
இருக்கி அனைத்தான்.
குழந்தை உறங்குகிறது!