கையில் ஒட்டிய
வண்ணத்து பூச்சி சிறகின் நிறம்
மலரிலிருந்து அங்கு ஒட்டியிருக்குமோ??